आगामी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा १० विवरण अनिवार्य

आगामी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा १० विवरण अनिवार्य मन्त्रालय तथा निकायहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० लागि कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव पेश गर्दा विभिन्न १०