Category: ब्रह्ममाण्ड

तारापुञ्ज पुरा पढ़नुहोश

तारापुञ्ज तारापुञ्ज (Galaxies) आकाशमारहेकोअन्गीन्तीताराहरुकोसमुलाईतारापुञ्जभनिन्छ। तारापुञ्जमारहेकोसम्पूर्णतारहरुलाईपृथ्वीमाबसीनाङ्गोआखाँलेदेख्नसकिदैन। एकतारापुञ्जमाकरोडौताराहरुरहेकाछन्रत्यस्तातारापुञ्जहरुलाखौकोसंख्यामारहकाअनुमानछ। आकारकोआधारमातारापुञ्जहरुमुख्यतघुमाउरो (Spiral), अण्डाकार (Elliptical) रअनियमित (Irregular) गरितीनप्रकारकारहेकाछन्। जनाकारीआएकातारापुञ्जहरु Antennae,

तारामण्डल (Constillation) पुरा पढ़नुहोश

तारामण्डल (Constillation) निश्चितआकारबनाईबसेकानिश्चितताराहरुकोसमुलाईतारामण्डलभनिन्छ। तारामण्डललाईपृथ्वीबाटनाङ्गोआखाँलेदेख्नसकिन्छरहालसम्मपत्तालागेकोतारामण्डलकोसंख्या ८८ रहेकोछ। तारामण्डलकोनामाकरण International Astronomical union (IAU) लेगर्छ। ८८ मध्ये १२

सूर्य पुरा पढ़नुहोश

सूर्य   सूर्य Yellow Dwarf प्रकारकोताराहो। सूर्यकोउत्पतीदेखिहालसम्मआफ्नोजीवनकोआधासमयपारगरिसकेकोछ। यसकोउत्पतीआजभन्दाकरिब ४.५ अर्ववर्षपहिलाभएकोहोरयसकोबाकिआयुलगभग ६.५ अर्ववर्षरहेकोछ। तौललगभग २x१०^३० के.

ग्रह (Planet)पुरा पढ़नुहोश

ग्रह (Planet) —सूर्यकोवरिपरिघुम्नेसबैभन्दाठूलोपिण्डहरुलाईग्रहभनिन्छ। —दुरविनकोसहायतालेगहनखोजगरिग्रहहरुपत्तालगाउनमानिसहरुलाईकयौंवर्षलागेकोथियो। —कुनैठूलाग्रहहरुपत्तानलागेकोधेरैवर्षभइसक्यो, तरसानापिण्डहरुभनेहरेकवर्षपत्तालाग्नेगरेकाछन्। —सन् २००६ माचेकगणतन्त्रकोराजधानीप्रगमाभएकोइन्टरनेसनलएस्ट्रोनोमिकलयूनियन (IAU) कोसम्मेलनलेग्रहलाईपरिभाषितगर्दैयमग्रहलाईफुच्चेग्रहकोसुचिमासुचिकृतगरेकोथियो। —सौर्यमण्डलमाग्रहहरुकोसङ्ख्याआठपुगेकोछ।

शुक्रग्रह (Venus)पुरा पढ़नुहोश

शुक्रग्रह (Venus) सौर्यमण्डलमास्थान दोस्रो उपग्रहसंख्या छैन अर्धव्यास ६०५१.८ किमी सूर्यबाटदुरी १० करोड ७२ लाखकि.मी. सूर्यकोवरिपरिघुम्नलाग्नेसमय

पृथ्वी (Earth)पुरा पढ़नुहोश

पृथ्वी (Earth) सुर्यबाटदुरीकोहिसाबले तेस्रो आकारकोआधारमा पाचौ (स्थलीयग्रहमासबैभन्दाठूलो) उपग्रहसंख्या १ चन्द्रमा आफ्नोअक्षकोढल्काई २३.५ डिग्री (वा ६६.५